Xem thống kê Google Pagespeed với pagespeed_admin

Xem thống kê Google Pagespeed với pagespeed_admin

Cách xem thống kê cache trong Google Pagespeed Admin và cách xóa cache các file tĩnh được nén trong Google Pagespeed

Khi sử dụng Google Pagespeed, chắc chắn bạn sẽ phải cần thường xuyên đọc các thống kê toàn cục của nó để xem tiến trình tối ưu của nó trên website có tốt không. Mặc định khi cài đặt Google Pagespeed vào máy chủ, chúng ta đã có thể truy cập vào trang admin của nó với đường dẫn http://IP/pagespeed_admin hoặc http://IP/pagespeed_admin.

Nếu bạn sử dụng Apache, thì ngay tại file pagespeed.conf, bạn sẽ cần tìm đến dòng dưới đây để sửa lại nhằm có thể truy cập vào trang admin của Google Pagespeed:

Bạn có thể thay 127.0.0.1 thành IP máy tính của bạn hoặc tạo một SSH Port Tunneling để truy cập vào với đường dẫn http://127.0.0.1/pagespeed_admin hoặc http://127.0.0.1/pagespeed_global_admin.

pagespeed-admin
Ảnh. Nội dung trang pagespeed_admin

Xóa cache các file nén

Khi bạn thực hiện sửa đổi các file CSS và JS khi website đang bật Google Pagespeed thì bạn phải xóa cache của các file được nén trong Google Pagespeed thì các thay đổi mới có hiệu lực. Để xóa cache, bạn phải thêm đoạn này vào file pagespeed.conf:

Apache:

NGINX:

Và truy cập vào trang pagespeed_admin, vào khu vực Caches rồi ấn Purge Entries Cache để xóa toàn bộ cache.

Xóa cache trong Google Pagespeed
Ảnh. Xóa cache trong Google Pagespeed

Tham khảo thêmhttps://developers.google.com/speed/pagespeed/module/system

Các bài viết liên quan:

WordPress > Học WordPress > Shared Host > Máy chủ


 WordPress FAQ   |   Hoc WordPress   |   Su dung WordPress   |   Lap trinh WordPress |   Plugin WordPress  |  Thuat ngu WordPress    |  Theme WordPress  |  Lap trinh Themes |  Lap trinh plugin |  May chu

Ảnh. Xem thống kê Google Pagespeed với pagespeed_admin
Ảnh. Xem thống kê Google Pagespeed với pagespeed_admin

Chia sẻ bài viết

Bình luận