Series Centminmod và WordPress

Centminmod là một script tự động cài đặt NGINX Webserver, PHP-FPM và MySQL dành cho máy chủ Linux để xây dựng một webserver tối ưu nhất cho WordPress. Serie này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Centminmod thật…