Series WordPress API

Series WordPress API

1. Hướng dẫn hiểu cấu trúc theme WordPress

2. Hướng dẫn Custom Field của WordPress

3. Tìm hiểu WordPress Query và Loop để hiển thị bài viết

4. Cách tạo Shortcode từ A tới Z

5. Hướng dẫn Action Hook và Filter Hook toàn tập

6. Hướng dẫn cách tạo Action Hook và Filter Hook cho WordPress

7. Hướng dẫn Customizer của WordPress – Phần 1

8. Hướng dẫn Customizer của WordPress – Phần 2

9. Cách thêm đối tượng vào Admin Bar thủ công

10. Tìm hiểu các hàm điều kiện của WordPress

Chia sẻ bài viết

Bình luận