Bài 1. WordPress là gì?

WordPress là một hệ thống CMS viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL) Là một ngôn ngữ nguồn mở miễn phí nhưng rất ổn định và phổ biến nhất trên thế…