Cách tạo menu trong WordPress

Hướng dẫn từng bước tạo menu trong WordPress bằng cách đăng ký menu bằng hàm register_nav_menu, sau đó chèn vào giao diện với hàm wp_nav_menu. Đáng lẽ ra bài này mình đã nên viết lâu rồi nhưng do thời gian…