Series Lập trình theme WordPress

Series Lập trình theme WordPress
 1. Giới thiệu serie Lập trình theme WordPress 2015
 2. [Lập trình theme WordPress] Lên kế hoạch cấu trúc Theme
 3. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file functions.php
 4. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho header.php
 5. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file footer.php
 6. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho file index.php
 7. [Lập trình theme WordPress] Code cho content.php
 8. [Lập trình theme WordPress] Code cho Post Format
 9. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho single.php và page.php
 10. [Lập trình theme WordPress] Viết code cho trang lưu trữ và 404
 11. [Lập trình theme WordPress] Code cho file sidebar.php
 12. [Lập trình theme WordPress] Tạo Custom Page Template
 13. [Lập trình theme WordPress] Thêm CSS vào theme với wp_register_style
 14. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần 1
 15. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần 2
 16. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần 3
 17. [Lập trình theme WordPress] Viết CSS cho theme – Phần cuối
 18. [Lập trình theme WordPress] Tạo file ngôn ngữ cho theme
 19. [Lập trình theme WordPress] Thêm chức năng Theme Options
 20. [Lập trình theme WordPress] Kết thúc serie

Chia sẻ bài viết

Bình luận