Custom Field

Custom Field

Custom Field (Trường tùy chỉnh) là một tính năng nổi bật trong WordPress giúp các lập trình viên có khả năng tùy biến cao hơn. Chức năng của nó là tạo ra thêm các trường (field) nhập nội dung vào trong các post type và hiển thị ra ngoài giao diện thông qua việc gọi tên field để hiển thị.

Ví dụ như bạn soạn một post để giới thiệu sản phẩm, nhưng bạn không muốn trực tiếp gõ số giá sản phẩm vào nội dung post mà muốn nhập nó trong vị trí khác và hiển thị trên trang thông tin chi tiết sản phẩm, lúc này bạn sẽ cần sử dụng tính năng Custom Field.

Chủ đề:

Chia sẻ bài viết