[Git] Sơ lược Remote Repository và Origin

[Git] Sơ lược Remote Repository và Origin

Khi bạn gửi dữ liệu lên repository, sau khi commit thì cái origin trong đoạn đó chính là tên remote repository

Quay trở lại bài tạo repository, mình có hướng dẫn bạn cách tạo một repository trên dịch vụ Github và Clone nó về máy. Như vậy, cái Github là một máy chủ repository từ xa nên mình sẽ gọi nó là Remote Repository, nghĩa là repository này không nằm trên máy tính của bạn.

Và ở phần đó, bạn có thấy mình kêu các bạn gửi dữ liệu lên repository bằng cách dùng lệnhgit push origin master sau khi commit không? Cái master là tên branch mà mình sẽ không nói ở bài này, nhưng cái origin trong đoạn đó chính là tên remote repository. Mặc định khi clone một repository thì nó tự đặt tên là origin.

Để kiểm tra tên remote, bạn có thể gõ lệnh git remote -v.

Trong đó bạn có thể thấy cái repository mình đã clone đều được đặt tên là origin, và mỗi repository bạn có hai đều có hai hành động là fetch (lấy dữ liệu về từ server) và push (gửi dữ liệu lên server).

Nhìn lại đoạn lệnh git push origin master ở trên, điều đó có nghĩa là bạn gửi tất cả các thay đổi trên mã nguồn ở máy bạn lên remote tên là origin với branch master.

Đổi tên remote

Nếu bạn không thích tên origin thì có thể đổi tên nó lại nó bằng tên khác cho dễ quản lý nếu như bạn có nhiều remote trong một dự án với lệnh git remote rename tên_cũ tên_mới. Ví dụ mình cần đổi từ origin sang thach thì sẽ đổi như sau:

Bây giờ khi commit hay push bạn có thể gõ git push thach master để gửi mã nguồn lên remote repository này.

Thêm một remote

Trường hợp bạn cần thêm một cái remote để lấy dữ liệu khi cần thì có thể sử dụng lệnhgit remote add tên_remote URL. Ví dụ mình cần remote một repository và đặt tên nó là inuit thì sẽ viết như sau:

Sau đó nếu bạn muốn lấy dữ liệu từ cái inuit kia về thì chỉ cần sử dụng lệnh git fetch inuit.

Lưu ý là