Series Centminmod và WordPress

Centminmod là một script tự động cài đặt NGINX Webserver, PHP-FPM và MySQL dành cho máy chủ Linux để xây dựng một webserver tối ưu nhất cho WordPress. Serie này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Centminmod thật…
Series Varnish cho WordPress

[Varnish & WordPress] Giới thiệu serie Varnish trong WordPress Varnish Cache là gì? [CentOS/RHEL] Cài Varnish trên webserver cho Apache/NGINX [Ubuntu] Cài Varnish trên webserver NGINX và Apache Các lệnh quản trị Varnish cơ bản Varnish – Tìm hiểu VCL
Series LEMP cho VPS

Series LEMP cho VPS sẽ hướng dẫn bạn làm quen với LEMP Stack (NGINX + PHP-FPM + MariaDB) trên máy chủ Linux sử dụng hệ điều hành CentOS 6 để làm webserver sử dụng NGINX. Trong series hướng dẫn LEMP này,…
Series Hướng dẫn EasyEngine

[EasyEngine] Giới thiệu về EasyEngine [EasyEngine] – Cài đặt script [EasyEngine] – Thêm domain và cài WordPress nhanh [EasyEngine] – Admin Tools và phpMyAdmin [EasyEngine] – Vị trí các tập tin cấu hình [EasyEngine] – Các lệnh quản lý website
Series WordPress API

1. Hướng dẫn hiểu cấu trúc theme WordPress 2. Hướng dẫn Custom Field của WordPress 3. Tìm hiểu WordPress Query và Loop để hiển thị bài viết 4. Cách tạo Shortcode từ A tới Z 5. Hướng dẫn Action Hook và Filter Hook toàn tập…